۱) خـودت تـصـمـيم بگير:
كودك و دوستش در اتاق مشغول بازي هستند. سر و صداي آنها باعث اذيت و آزار شماست، بهتر است بگوييد: "بچه ها تصميم بگيريد يا بي سر و صدا بازي كنيد، يا از اتاق خارج شويد." اگر بعد از ۵ دقيقه هنوز سر و صدا ادامه داشت، بگوييد: "خوب مي بينم تصميم گرفتيد كه از اتاق بيرون برويد." اين جمله، شما را از داشتن نقش منفي نجات مي دهد، زيرا آنها مي دانند اين تصميم آنها بوده كه منجر به اين نتيجه شده است. به اين ترتيب كودك مسئول عمل خودش است.

2) من تو را دوست دارم ولي اين كار تو را نمي پسندم:
اگر مي خواهيد لفظي را به كودك بياموزيد، كار خوب و بد را برايش مشخص كنيد. به او بياموزيد ما كار خوب و كار بد داريم ، نه بچه خوب و بچه بد. هدف از وضع قوانين، آموزش رفتارهاي مناسب است نه تنبيه كودك. اگر چه به رفتار ناپسند او اعتراض مي كنيد ولي محبت خود را به او قطع نمي كنيد.


۳) از تو مي خواهم مشكل مرا حل كني:
اگر كودك كاري را انجام مي دهد كه باعث رنجش شماست، به او بگوييد كه دچار مشكل شده ايد. مثلا ً به او بگوييد: "صداي بلند تلويزيون باعث مي شود دچار سردرد شوم" و ازاو بخواهيد در حل مشكل به شما كمك كند. در اين صورت او كه خود را دشمن شما نمي بيند خود را موظف مي داند كاري انجام ندهد كه براي شما مشكل آفرين باشد. اگر به رضايت خاطر شما اهميت دهد، رفتار بد را خاتمه خواهد داد.

۴) احساس تو را درك مي كنم:
وقتي كودك عصباني است جملاتي را به كار مي برد تا ديگران را متوجه احساس خود كند. مثلا ً مي گويد: "از تو متنفرم" يا "خيلي بدي." اين تنها جملاتي است كه همه ذهن او را پركرده. شما مي توانيد به او كمك كنيد تا جمله مناسب را به كار ببرد.
 

۷ جمله ناخوشايند براي كودكان

۱) مناسب سن خودت رفتار كن!
گاه والدين به رفتار كودك انتقاد مي كنند، زيرا آن رفتار تأثير بدي بر بزرگترها داشته است. در صورتي كه رفتار كودك، نشان دهنده احساس دروني اوست و والدين وظيفه دارند احساس كودك را درك كنند. كودك ۶ ساله اي كه نمي داند چه مي خواهد و گريه مي كند ، يا كودك ۴ساله اي كه از محدود شدن در صندلي اتومبيل ناراحت است و گريه مي كند ، هر دو متناسب سنشان عمل مي كنند؛ اگر چه ما انتظار داريم رفتار آنها ما را آزار ندهد. به جاي اينكه به كودك بگوييد "مناسب سن خودت عمل كن" بگوييد: "به نظر مي رسد خيلي عصباني هستي"، "مي دانم وقتي چنين اتفاقي برايت افتاده بسيار ناراحت شده اي" اين جملات به كودك آرامش مي دهد و شرايط را قابل تحمل خواهد كرد.

۲) شوخي كردم:
دست انداختن كودك اگر چه ظاهراً شرايط را شاد مي كند ولي در واقع به شدت مخرب است. هنگامي كه كودك عصباني است، خنديدن به او باعث مي شود احساس بدتري پيدا كند. شما به عنوان والدين كودك وظيفه داريد او را حمايت كنيد نه اينكه باعث اذيت و آزار او شويد. اگر چنين منظوري نداريد هنگامي كه كودك ناراحت است شاد نباشيد.

۳) چـرا مـثـل ... نـيستي؟
با مقايسه كـودكـان، آنـهـا احـسـاس مـي كـنـنـد در مرتبه پايين تري قرار گرفته اند و اين راه مناسبي براي وا داشتن آنها به فعاليت نيست. زماني كه كودك خود را پايين تر از ديگري احساس كند ، روحيه خود را مي بازد و دست از فعاليت خواهد كشيد. شما بايد ضعف و قوت كودكان را بپذيريد و آنها را بر اصلاح رفتار خودشان تشويق كنيد.

۴) ندو و گرنه مي افتي!
علي رغم تمام توجه شما به محافظت از كودك، به كار بردن اين نوع جملات باعث مي شود كودك بيفتد، زيرا به او القا مي كنيد منتظريد كه او به زمين بخورد و اين براي كودكي كه تلاش مي كند مستقل باشد بسيار مضر است. بهتر است در اين موارد بگوييد: "قبل از دويدن از محكم بودن بند كفش هايت مطمئن باش." در اين صورت شما در مورد اشكال كفش صحبت كرده ايد نه ناتواني كودك.

۵) چي بهت گفتم؟
چرا سوالي را مي پرسيد كه خودتان جواب را مي دانيد؟ انتظار داريد كودك چه پاسخي بدهد؟ وقتي مي پرسيد: لباست را كجا پرتاب كردي؟ لبخندي موذيانه مي زند و مي گذرد. اگر از رفتار او رنجيده ايد بگوييد: "من متاسفم كه مجبورم براي بار سوم تكرار كنم كه لباست را روي چوب لباسي آويزان كن."

۶) به تو قول مي دهم كه ... :
 
به كودكان بايد نه وعده داد و نه وعده از آنها گرفت. روابط ما با فرزندانمان بايد بر اساس اعتماد و اطمينان باشد.
وقتي پدر و يا مادر براي تأييد گفته خود مجبور است وعده بدهد، يعني دارد اقرار مي كند كه "وعده داده نشده اش" اعتبار ندارد و قابل اعتماد نيست. وعده ها باعث مي شوند كه توقعات غيرواقعي در كودكان به وجود بيايد. وقتي به كودك وعده داده مي شودكه او رابه باغ وحش ببرند، او آن وعده را يك تعهد به حساب مي آورد و فكر مي كند كه براساس اين تعهد، در روز موعود نه باران خواهد باريد، نه اتومبيل عيب و ايرادي پيداخواهد كرد و نه خود او مريض خواهد شد.
از طرفي نبايد از كودكان وعده گرفت كه درآينده رفتاري خوب داشته باشند يا رفتار بدشان را اصلاح كنند. وقتي كودك وعده اي ناخواسته مي دهد، وعده اي كه متعلق به خود او نيست، در واقع چكي بانكي مي كشد كه در آن بانك اصلاً حساب ندارد. ما نبايد مشوق و محرك اين قبيل اعمال فريب آميز باشيم.

۷) آخر چند بار بايد يك چيز را تكرار كنم؟
پدر يا مادري كه در استفاده از سخنان نيشدار و طعنه آميز استعداد ذاتي دارد، خطر و تهديدي جدي براي سلامت رواني كودك به حساب مي آيد. اين پدر يا مادر جادوگري است كه از واژه ها استفاده مي كند و با بيان اين واژه ها، مانعي در برابر ايجاد ارتباط موثر برقرار مي كند و مانع از پديد آمدن رابطه اي مثبت بين پدرومادر با كودك مي شود. " آخر چند بار بايد يك چيز را تكرار كنم ؟ مگر تو كري ؟ پس چرا گوشت به من نيست؟ ..."
اين پدرو مادرها شايد ندانند كه سخنان طعنه آميز و كنايه دار جملاتي هستند كه برخوردي متقابل طلب مي كنند. اين پدر و يا مادر آگاه نيست كه با اين اظهار نظرهاي توهين آميز، كودك را تحريك كرده و ذهن او را از نقشه هاي خيالي انتقام، پر مي سازد ودر نتيجه باعث مسدود شدن راه ارتباطي بين خود او و كودكش مي شود.

چهارشنبه پانزدهم 3 1392

دسته ها :
چهارشنبه پانزدهم 3 1392

دسته ها :
چهارشنبه پانزدهم 3 1392

خدايا من همه اش به اين فكر مي كنم كه مگر مي شود آدم با خدا دوست شود.آخر تو خيلي بزرگي و من خيلي كوچكم. اما من ياد حضرت ابراهيم افتادم كه توبهش گفته بودي خليل. خليل يعني دوست وخليل الله يعني دوست خدا. اما او پيامبر بود. من كه پيامبر نيستم. شايد تو فقط با پيامبرها دوست مي شوي.

اما من گشتم و توي قرآن يك آيه پيدا كردم كه ثابت مي كرد تو با همه دوست مي شوي؟

سوره يونس آيه ۶۲: " آگاه باشيد كه دوستان خدا ترسي ندارند و غمگين نمي شوند."

يعني تو مي تواني يك عالم دوست داشته باشي. پس من هم مي توانم دوستت باشم. اصلا تو در آيات بسياري گفته اي چه كساني را دوست داري؟

بدرستيكه خداوند پرهيزكاران را دوست دارد.        آل عمران/۷۶

بدرستيكه خداوند پاكان را دوست دارد.               توبه/۱۰۸

بدرستيكه خداوند نيكوكاران را دوست دارد.         آل عمران/۱۳۴

بدرستيكه خداوند صبركنندگان را دوست دارد.      آل عمران/۱۴۶

بدرستيكه خداوند توكل كنندگان را دوست دارد.    آل عمران/۱۵۹

اين جوري خيلي خوب است. اصلا فوق العاده است. خدايا ممنون كه اجازه دادي با تو دوست باشم.

دسته ها : آموزش قران
چهارشنبه پانزدهم 3 1392

 

 

 

دسته ها :
شنبه یازدهم 3 1392

براي كشيدن نقاشي به انواع وسيله ها نياز داريم.اين وسيله ها را مي توانيم به دو گروه بزرگ،تقسيم كنيم:

۱-سطحي كه بتوان روي آن نقاشي كشيد.مانند:كاغذ،مقوا،پارچه و حتي نمونه هايي مانند برگ،سنگ،جعبه،كفش و …

۲-وسيله اي كه با آن بتوان روي اين سطح نقاشي كرد.مانند گچ،زغال،مداد،ماژيك و …

 


آبرنگ :

آبرنگ به صورت قرص هاي رنگي تهيه مي شود،براي استفاده از آبرنگ بايد قلم مو را كمي آغشته به آب كرد.

سپس آب قلم مو را روي قرص هاي رنگي چكاند.هر چقدر آب بيشنر باشد،رنگ ،شفاف تر و كم رنگ تر است.

مدادشمعي :

يك وسيله ي مناسب براي نقاشي است،به خصوص اگر از نوع پاستل باشد،مدادشمعي ابزار نرمي است كه بچه ها به راحتي مي توانند با آن نقاشي كنند.

ماژيك:

يك ابزار مناسب براي نقاشي كودكان است.ماژيك به دليل نرمي و راحتي آن ،هنگام رنگ كردن،براي بچه ها بسيار مناسب است.

 

دسته ها :
شنبه یازدهم 3 1392
http://www.3nasl.com/UserFiles/Contents/2167217/087594e7-4468-4406-a37a-917fc21b020e.jpg

 تا كنون به اين فكر كرده ايد كه چرا اينقدر نوروز براي بچه ها دوست داشتني است ؟! سئوال اينجاست كه چرا اين حس در اعياد مذهبي ندارند و چگونه مي توان جايگاه اين اعياد را مانند عيد نوروز و حتي بهتر در دل و ذهن بچه ها نهادينه كرد؟

_____________________________________________________

حال و هواي ديد و بازديدها ، عيدي گرفتن و با لباس نو از شادي خنديدن ها ، نوروز را براي آنها هميشه نو نگه مي دارد ؛ همين نكته براي ما كافيست تا رمز كار را دريابيم!

بايد در اعياد اسلامي و تولد ائمه ي معصومين عليهم السلام همين حال خوش و فضاي شيرين را، اما پاك تر و با روح و معنويت بيشتر، از همه جهت فراهم كرده ، شادمانشان كنيم .

در اعياد بزرگ همانند عيد غدير، نيمه ي شعبان حتماً و هرطور شده لباس و كفش آنان را نو كنيم ؛ چنان كه از آن خود را در همين راستا، خانه را چراغان كنيم ؛ آذين ببنديم و اين كار را به خود كودكان و نوجوانان بسپاريم تا با سليقه ي خود زيبايي بيافرينند ؛ حتي وسائل بازي براي كوچكترها تهيه كرده هديه بدهيم و دست و جيبشان را از عيدي پركنيم .
در طول سال قصه ي ولادت ، رشادت ، شجاعت ، حماسه ها و نبردهاي دلاورانه ، و ذكر مناجاتها و نيازهاي عاشقانه ي اهلبيت عليهم السلام را بگوييم و سرود محبت آنان را در گوش كودكانمان زمزمه كنيم و آتش مهرشان را در دل پاك آنان شعله ور كنيم .

فكر نكنيد كه از خانه شروع كردن كار كوچكيست و بايد كارهاي بزرگتر كرد .همين خانه هايند كه خانه خانه جمع گشته وانگهي دنيا شوند !همين كودكان ، مردان و مردم فردايند و چه بسا بزرگان جهان شوند !
پس اول خانه !
بايد عشق و شور را به خانه آورد.
در مرحله ي نخست ، بايد خانواده ي ما، اين شور عشق و محبت را در خودمان ببينند . بايد نخست مزه ي شادماني اعياد بزرگ اسلامي را در كام آنها شيرين كرد تا هميشه قبل از فرارسيدن اعياد منتظرش باشند و روز بشمرند .
اگر بر دل همين دختر بچه ي معصوم ، محبت چهارده معصوم عليهم السلام نشست، فردا وقتي مادر شد شير عشق و محبت اهلبيت عليه السلام را به نوزادش خواهد داد .تو تنها دلشان را متوجه او كن و آنها را با مولايشان روبرو ساز ؛ مولا خود دلربايي مي كند؛

اين وظيفه ي هر پدر و مادري است كه عشق به اهل بيت را در دل فرزند خود نهادينه كند. پيامبر اكرم (ص) به ما توصيه كرده اند كه: « ادبوا اولادكم علي حبي و حب اهل بيتي »
فرزندانتان را با محبت من و محبت خاندان من تربيت و تاديب كنيد .

اميرالمومنين علي عليهم السلام مي فرمايند :« عليكم بحب آل نبيكم فانه حق الله عليكم »
بر شما باد دوست داشتن خاندان پيامبرتان ، كه اين، حق خداوند بر شماست .

چگونه اهميت اعياد مذهبي را به فرزند خود نشان دهيم؟

يكي از راهها اين است كه از طريق تشويق و هديه گرفتن و شاد بودن اهميت روزهاي عيد را در دل بچه ها ايجاد كنيم . اين كار يك تكنيك روان شناختي كه زمان خاص را با شادي پيوند بزنيد و بعداً در بزرگي هم اين ايام تداعي كننده شادي خواهد بود. پيامبر صلى الله عليه وآله  مي فرمايند:
اطرفوا اهاليكم فى كل يوم جمعة بشى ء من الفاكهة ، حتى يفرحوا بالجمعة 
روز جمعه براى خانواده خود ميوه تازه بخريد، تا براى آمدن نماز خرسند گردند. (مستدرك الوسائل ، ج 6 ص 61)
يا در جاي ديگر مي فرمايند:
اشتروا لصبيانكم اللحم و ذكروهم يوم الجمعة 
با سياستهاى تشويقى مانند خريد گوشت براي كودكان تان ( متناسب با ذائقه و نياز آنها )، اهميت و روز جمعه را به فرزندانتان يادآورى كنيد. (مستدرك الوسايل ، ج 6، ص 99)

چند طرح پيشنهادي:

در اين جا فقط طرح ها و كارهايي را كه مي توانيم براي شادي اعياد اسلامي انجام دهيم ياد داشت مي كنيم:
1- خريد لباس نو: مطمئنا ما در طول سال نياز به خريد لباس يا كفش داريم چه خوب است خريد براي خود يا خانواده را طوري تنظيم كنيم كه با اين اعياد قرين شود.
2- پوشيدن لباس نو: گاهي ما لباسي داريم كه مي خواهيم به تن كنيم مي توانيم اگر فاصله زيادي با عيد ندارد شب يا روز عيد به تن كنيم. يا لباس نو فرزندان را در آن موقع به تنشان كنيم تا تفاوت اين روز با روزهاي ديگر را حس كنند.
3- لباس هاي شاد: لباس ها طرح ها و رنگ هاي مختلفي دارند كه بر روان ما اثر شادي زا يا غم زا مي‌گذارند. لباس سفيد، عدسي رنگ، سبز را مي توانيم در اين مواقع به تن خود يا كودكان مان كنيم.
4- هديه لباس: در اين مواقع مي توانيم لباسي به كسي هديه دهيم. اين هديه دادن ها مي تواند به مناسبت همان عيد باشد تا هنگامي كه به تن است آن خاطره شاد تداعي مي شود.

5- در ايام عيد و تولد ائمه اطهار عليه السلام سعي كنيم يك بسته شكلات به فرزندمان بدهيم تا در مدرسه از معلم و مدير و بچه هاي كلاس پذيرايي كند.

6- اگر نام فرزندانمان هم نام با ائمه عليهم السلام است مثلا مهدي حتماً ً سعي كنيم در ميلاد امام مهدي عجل الله تعالي فرجه كادويي هرچند كوچك به فرزندمان هديه كنيم و از فضايل آن حضرت با حالت قصه براي فرزند خود تعريف كنيم.

7- صبح عيد كه از خواب بيدارمي شويم به هم تبريك بگوييم، خصوصاً به فرزندان خود و آنها را ببوسيم و مورد محبت قرار دهيم.

8- در روزهاي عيد اسلامي عفو و گذشتمان از خطاهاي يكديگر خصوصاً بچه ها بيشتر باشد و در اين ميان داستان هاي گذشت و عفو فراوان اهل بيت از خطاهاي اطرافيان و ياران شان را يادآور شويم.

9- در اين ايام مهربانتر و با محبت تر باشيم طوري كه بچه ها واقعاً درك كنند و حس كنند كه امروز اخلاق مامان و بابا و اعضاي بزرگتر خانواده با ديروز متفاوت است.

10- ميتوانيم در اين روزها با كمك بچه ها شيريني و كيك درست كنيم كه به شدت براي آنها لذت بخش و به ياد ماندنيست .

11- اعياد بزرگ مثل غدير، نيمه شعبان، ميلاد اميرالمومنين عليه السلام با كمك بچه ها خانه را كمي تزئين كنيم .

(خواهشمنديم اگر دوستان موارد ديگري به ذهنشان رسيد بنويسند كه بحث كاربردي تر پيش برود ان شاالله .)

اين ايده ها علاوه بر احياي امر اهل بيت عليهم السلام و مورد رحمت خاص حضرات معصومين عليهم السلام قرار گرفتن باعث بالا رفتن اعتماد به نفس و عزت نفس بچه ها ميشود.

علاوه بر اينكه اين اعياد را در نظر بچه هاي خود بزرگ و مهم جلوه داديم بچه هاي ديگر را هم متوجه كرديم كه امروز با ديروز متفاوت است. خيلي از بچه ها از اعياد اسلامي ، تولد ائمه عليهم السلام بي خبر هستند و نميدانند اين اعياد چه زماني مي آيد و چه زماني مي رود...

با بزرگ و مهم و شيرين كردن اعياد اسلامي بچه ها هم به انتظار اين اعياد هستند كه با جلوه اي نو و متفاوت با ديروز به مدرسه مي روند و با حسي تازه و سرشار از شادي كارهاي روزمره خود را شروع خواهند كرد.

ان شاالله كه بتوانيم اين فرهنگ را در خانواده ي خود ايجاد كنيم و آن را به نسل هاي آينده منتقل كنيم.


منبع: مدرسه مامان

دسته ها :
سه شنبه هفدهم 2 1392

 

روزي روزگاري كشاورزي بود كه هميشه از مرغ هايش شكايت مي كرد، چون آن ها هر روز تخم نمي گذاشتند.

او حتي غذاي آن ها را با دانه هاي مخصوصي كه كمك مي كرد مرغ ها بيشتر تخم بگذارند عوض كرد اما اين كار هم اثري نداشت. مرغ بيچاره همۀ تلاش خور را كرد اما كشاورز راضي نمي شد.

ccx

………

۱۹ فروردين

كشاورز مرغ را از بقيه جدا كرد و در جايي گذاشت كه گرم ونرم و آرام بود. او تمام سعي اش را ميكرد كه جاي مرغ راحت باشد.

…….

عنوان كتاب، ۳۶۵ قصه قبل از خواب است و جالب است كه بالاي هر داستان تاريخ زده شده است، قصه اي كه نيمهك اره در بالا آمده است براي ۱۸ و۱۹ فروردين است. مطالعه اين كتاب مادران را از فكر كردن براي قصه هاي شب بي نياز ميكند ونوعي تمرين صبر براي كودكان است، صبر براي شنيدن ادامه داستان در شب بعد.

نويسنده: مورين اسپرجن

مترجم: نازنين تندكي

چاپ اول: ۱۳۹۱

ناشر: سايه گستر قزوين.

داستان هايي از قديم و جديد در اين كتاب يافت ميشود، مورچه و ملخ، گربه چكمه پوش، سفيد برفي وهفت كوتوله، روباه ولك لك، علي بابا و چهل دزد، شنل قرمزي، علا الدين و چراغ جادو و ….

اندازه بزرگ حروف چاپ شده، كودكان را تشويق ميكند تا خودشان داستان ها را بخوانند.

دسته ها :
دوشنبه شانزدهم 2 1392

تو اين روزهاي بهاري، بهتره بچه ها رو گاهي از بازيهاي فكري و كتاب و …. دور كنيم و ببريمشون تو دل طبيعت كه خودش كتاب مفصلي هست از فكر و دانش و ادراك

لازم هم نيست ببريمشون كنار دريا و يا يه جاي دور كه كلي هزينه برداره ، نزديكترين باغچه به خونه مون ، نزديك ترين پارك و اگه هم نشد يه گلدون ميشه همه

طبيعتي كه ميشه كلي درس باهاش به بچه ها داد .

همه فصلها زيبا و قشنگن و پر از آيه و نشانه

اما بهار به طور ويژه اي درس آموز هستش …

ميتونين ساعتها ازش بهره بگيرين براي سرگرمي و آموزش آنلاين بچه ها در هر سني كه هستن

طبيعت و خاك وآب خيلي به سرشت روحي ما نزديكه و بچه ها خيلي خوب باهاش ارتباط برقرار مي كنن

خدواند همه انسانها رو به تفكر در خلقت دعوت كرده ، آسمان و زمين و ابر و خاك و … براي هر كسي كه اهل فكر باشه پر از نشانه است .

خوبه از همون كوچيكي بچه هامون ، نگاهشون رو به سمت طبيعت و تفكر در اونها سوق بديم .

ما تو ابتداي بهار توي يه جام كوچولو چند تا دونه ماش ريختيم و نتيجه اش شد اينها

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مطهره ما هر روز به اون دونه ها سر مي زد و كلي ذوق مي كرد

بعدش هم چند تا دونه لوبيا برديم و توي باغچه كاشتيم

هر روز ميريم و به باغچه سر مي زنيم و به لوبياها آب مي ديم و ازشون عكس مي گيريم .

    IMG_0548

IMG_0572

IMG_0559

IMG_0571

IMG_0589

از همون روز اول هم اين آيه رو مي خونديم

يحي الارض بعد موتها (خداوند زمين مرده رو زنده مي كنه ) و اين مفهموم رو براش توضيح مي ديم

حالا دخترم با كلي ذوق به همه علفها و جوونه و شكوفه ها نگاه مي كنه ، هر موقع بيرون ميريم بدو بدو ميكنه و ميره سمت باغچه هايي كه گل كاشتن و با ذوق اونها رو ناز و نوازش مي كنه و آيه رو ميخونه

و به معناي واقعي به وجد مي آد ، ما اسم اين كار رو گذاشتيم آموزش آنلاين

هر چند ممكنه يه مسير ۱۰ دقيقه اي پياده روي رو چهل و پنج دقيقه تو راه باشيم تا دخترم با گلها سلام و احوالپري كنه ولي به اون همه شادي و نشاط مي ارزه

IMG_0529

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

بچه ها تو كاشتن با مفهموم رشد اشنا ميشن ، با معناي صبر كردن ، با معناي مراقبت كردن

با معناي “ان ربي علي كل شيء حفيظ”

با معناي زيستن ، دوست داشتن ، انس بستن

و با خيلي معناهاي ديگه كه كمتر كتابي به اين خوبي بهش مي پردازه

منبع: مادر بانو

دسته ها :
دوشنبه شانزدهم 2 1392

«لو انزلنا هذا القرآن علي جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.»

 

ـ زمين گنجايش اين همه انسان رو نداره، هر روز گرم تر مي شه، به انفجار جمعيت نزديكيم!!!

ـ «آيا ما به‌ زمين‌ گنجايش‌ فراگيري‌، و حمل‌ زندگان‌ و مردگان‌ را نداده‌ايم‌؟!»سوره مرسلات آيات ۲۵و۲۶

ـ اوضاع اقتصادي خيلي خرابه. ما به زور مي رسيم شكم خودمون رو سير كنيم. واقعا نمي شه به بچه فكر كرد!

ـ «شيطان به شما وعده فقر مي دهد.» سوره بقره آيه ۲۶۸ «چه بسا جنبنده اي كه قدرت حمل روزي خود را ندارد٬ خداوند او و شما را روزي مي دهد؛ و او شنوا و داناست .» سوره عنكبوت آيه ۶۰

ـ يه چيز ديگه هم هست؛ شوهر من تازه كارش رو عوض كرده. بايد يه مدت بگذره ببينيم اوضاع حقوقش چطور مي شه!

ـ «هيچ جنبنده اي در زمين نيست مگر اينكه روزي او بر خداست؛ او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را مي داند؛ همه اين ها در كتاب آشكاري ثبت است.» سوره هود آيه ۶

ـ جامعه پر از فساد شده. خودمون هم در معرض خطريم، چه برسه به بچه هامون. هيچ كس در امان نيست!

ـ «بگو خداوند هر كه را بخواهد گمراه مي كند و هر كه را به درگاه او روي كند هدايت مي كند.» سوره رعد آيه ۲۲

ـ «و اما آن ديوار از آن دو يتيم در آن شهر بود كه پدري صالح داشتند و زير آن گنجي براي آن دو نهفته بود، خدايت خواست تا به لطف خود آن اطفال به حد رشد و بلوغ برسند و خودشان گنج را استخراج كنند.» سوره كهف آيه ۸۲
«خداوند به خاطر شايستگي مرد مومن٬ فرزند او و نوه اش را هم اصلاح مي كند و خاندان و اطرافيانش را حفظ مي فرمايد. پس آنها پيوسته به خاطر آن مومن در نزد خداوند در حفظ و نگهباني هستند.»سخن امام صادق (ع) در تفسير آيه ۸۲ سوره كهف

ـ راستش همه ش نگرانم آخرش هم يه بچه ناخواسته بيوفته تو دامن مون. دلم نمي خواد بدون برنامه ريزي باشه. دلم مي خواد موقعي بچه دار بشيم كه صددرصد به اراده و اختيار خودمون باشه!

ـ «هنگامي كه [خداوند]چيزي را اراده كند، مي‏گويد:باش، پس موجود مي‏شود» سوره يس آيه ۸۲

ـ حالا باز اوضاع من كه خوبه. چند روز پيش رفته بودم دكتر٬ يه خانمه از مطب كه اومد بيرون قيافه ش ديدني بود. عروس و داماد و نوه داشت. همه مون از پشت در صداي قلب بچه ي تو شكمش رو شنيديم !!! داشت با اوني كه همراهش بود مشورت مي كرد كه آبروريزي و زخم زبون مردم رو به جون بخره و نگه ش داره يا بره دنبال سقط جنين!

ـ به خاطر بشارت بدي كه به او داده شده از قبيله خود، پنهان و متواري مي گردد! حال نمي داند آن نوزاد را با رسوايي و پذيرش ننگ، قبول كند يا در زير خاك پنهانش نمايد! هان! چه بد داوري مي كنند! سوره نحل آيه ۵۹

- فكر كردم خوبه برم بهش بگم بيا اين زنگوله پاي تابوت رو نابود كن، گناهش گردن من!

-«و كافران به مؤمنان گفتند: از راه ما پيروي كنيد تا ما گناهان شما را به عهده گيريم. و آنان بر عهده گيرنده ي چيزي از گناهان اينان نيستند، آنان يقينا دروغگويند.» سوره عنكبوت آيه ۱۲

اين را هم اضافه كنم كه؛

رسول اكرم صلي الله عليه وآله و سلم فرمود :«نكاح كنيد زني را كه بسيار بزايد و بسيار شما را دوست بدارد كه من در روز قيامت به بسياري امتم بر پيامبران ديگر مباهات مي‌كنم»

.

.

.

حرف هاي زيادي بود براي گفتن. ديدم اگر مختصر باشد ولي مستند٬ بهتر است. مستندتر از قرآن پيدا نكردم!

با تشكر از انيس و عطيه براي انتخاب عنوان اين پست!

 


در پي جمع آوري آيات مرتبط براي اين پست بودم كه يوسف مرا به ديدن يكي از شاهكارهاي خداوند دعوت كرد!. پشت پنجره ي آشپزخانه ي ما در گلدان كوچكِ يك كاكتوس منهدم شده، آشيانه ي پرنده اي بنا شده بود كه دلش مي خواست نسلش ادامه داشته باشد .

ولي...! ما با كمال افتخار شريك نسل كشي صهيونيست ها شده ايم و آيات الهي را پشت گوش مي اندازيم. آياتي كه به ما مي گويد دشمنان شما «لا يقاتلونكم جميعا الّا في قري محصنه او من وراء جُدُر بَاسُهُم»؛ چون بخواهند دسته جمعي با شما كارزار نمايند فقط در دژهاي استوار و قلعه هاي محكم و از پشت ديوارها دست به نبرد مي زنند .

ما نسل كشي شيعيان  را مي بينيم و فرياد مي زنيم و نهضت هاي وبلاگي راه مي اندازيم٬ ولي خودمان هر روز و هر لحظه در حال نسل كشي شيعيان ايران هستيم با راحت طلبي و توجيه كردن خودمان ... .

نسل كشي ما ايراني ها چند ماه پس از رحلت امام زمزمه شد و يك سال بعد از آن سمينارها و نشست ها و كلاس ها و ارائه رايگان خدمات مقطوع النسل كردن مان رسما شروع شد و ما خوشحال شديم كه امريكا از ما راضي شده و تحسين مان مي كند كه سياست هاي كنترل جمعيت را حتي بهتر و سريع تر از انتظار سازمان ملل عملي كرده ايم و بين ۷۵ كشور به قول آن ها در حال توسعه! مقام اول را به دست آورده ايم و الگوي كشورهاي منطقه شده ايم و فراموش كرده ايم كه امام مان گفته بود: «آن روزي كه امريكا از ما تعريف كند بايد عزا گرفت.» ...

توجيه را خوب آموخته ايم. فساد جامعه بهانه است كه اگر نبود حالا بايد طلبه هاي جوان مان بيشترين تعداد فرزند را داشته باشند. چطور كسي كه هر روز چندين كودك و نوجوان پاي كلاس هايش مي نشينند و معارف دين را مي آموزند فكر مي كند كسي سزاوارتر از اوست به فرزند داشتن و تربيت اسلامي فرزند؟!

تربيت صحيح بهانه است كه اگر نبود حالا بايد روانشناس هاي جوان ما بيشترين تعداد فرزند را داشته باشند. چطور كسي كه براي خانواده ها كلاس هاي مشاوره برگزار مي كند و بهترين راهكارهاي تربيتي را ارائه مي كند فكر مي كند كسي سزاوارتر از اوست براي فرزند داشتن و تربيت اصولي بر اساس مباني علمي و تربيتي؟!

اقتصاد بهانه است كه اگر نبود اين همه خانواده هاي جوان متمول قناعت نمي كردند به يك بچه و دو بچه !

اصل داستان اين است كه دشمن از پشت ديوارها دست به نبرد زده و ما اين سوي ديوار در خواب خوش هستيم . خوابي كه وقتي از آن برخيزيم دنيا و آخرت مان را ويران و از دست رفته مي يابيم .

به ما گفتند فرزند كمتر زندگي بهتر ما شنيديم فرزند كمتر دنياي بهتر و تعبير كرديم فرزند كمتر آخرت بهتر !

گوش هاي مان كر ٬ ديده هاي مان كور و قلب هاي مان مُهر شد به خيلي چيزها ...

مُهر شد به آرزوي پيامبرمان براي مباهات به ديگر پيامبران. چه بي انصاف امتي هستيم ما. چه خودخواه امتي هستيم ما!

منبع:zire1saghf

دسته ها :
پنج شنبه دوازدهم 2 1392
X