روزي روزگاري كشاورزي بود كه هميشه از مرغ هايش شكايت مي كرد، چون آن ها هر روز تخم نمي گذاشتند.

او حتي غذاي آن ها را با دانه هاي مخصوصي كه كمك مي كرد مرغ ها بيشتر تخم بگذارند عوض كرد اما اين كار هم اثري نداشت. مرغ بيچاره همۀ تلاش خور را كرد اما كشاورز راضي نمي شد.

ccx

………

۱۹ فروردين

كشاورز مرغ را از بقيه جدا كرد و در جايي گذاشت كه گرم ونرم و آرام بود. او تمام سعي اش را ميكرد كه جاي مرغ راحت باشد.

…….

عنوان كتاب، ۳۶۵ قصه قبل از خواب است و جالب است كه بالاي هر داستان تاريخ زده شده است، قصه اي كه نيمهك اره در بالا آمده است براي ۱۸ و۱۹ فروردين است. مطالعه اين كتاب مادران را از فكر كردن براي قصه هاي شب بي نياز ميكند ونوعي تمرين صبر براي كودكان است، صبر براي شنيدن ادامه داستان در شب بعد.

نويسنده: مورين اسپرجن

مترجم: نازنين تندكي

چاپ اول: ۱۳۹۱

ناشر: سايه گستر قزوين.

داستان هايي از قديم و جديد در اين كتاب يافت ميشود، مورچه و ملخ، گربه چكمه پوش، سفيد برفي وهفت كوتوله، روباه ولك لك، علي بابا و چهل دزد، شنل قرمزي، علا الدين و چراغ جادو و ….

اندازه بزرگ حروف چاپ شده، كودكان را تشويق ميكند تا خودشان داستان ها را بخوانند.


دسته ها :
دوشنبه شانزدهم 2 1392
X